Podmínky

  1. MontessoriBazar.cz je inzertní server provozovaný fyzickou osobou – Ing. Martin Sobotka, IČ 76354075 dále jen Provozovatel.
  2. Veškeré služby MontessoriBazar.cz jsou poskytovány uživatelům (prodávajícím i kupujícím) zdarma.
  3. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky.
  4. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, nebo zaplacení zboží. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb MontessoriBazar.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb MontessoriBazar.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
  5. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím statistických údajů.
  6. Provozovatel serveru MontessoriBazar.cz je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby serveru MontessoriBazar.cz upravovat nebo inovovat.
  7. Uživatelé serveru MontessoriBazar.cz jsou povinni dodržovat právní řád ČR.
  8. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.